Fabryka Robotów

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FABRYKAROBOTOW.PL

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym: imię, nazwisko, czy adres poczty elektronicznej, nie są zbierane podczas takiego przeglądania. Administrator nie gromadzi danych na temat Użytkowników nieposiadających Konta, takich jak: czas logowania bądź rodzaj przeglądarki internetowej.

Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie mu przekazanym. Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek założenia i utrzymywania Konta.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: (a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; (b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; (c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo Terytorium lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń Praw, Dóbr bądź innych praw.

Administratorem Danych jest Administrator. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń Praw lub Dóbr a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.

Użytkownikom Zarejestrowanym przysługuje prawo dostępu do Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych w celach marketingowych.

Administrator dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników Zarejestrowanych, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych Usług lub Funkcjonalności.

Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony Praw, Dóbr lub innych praw.

Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).

Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu Sieci. Wiele obszarów Serwisu wymaga użycia unikalnego identyfikatora Użytkownika oraz hasła, jako dodatkowych zabezpieczeń, które pomagają chronić Dane. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie tych informacji przez Użytkowników w ścisłej tajemnicy.

Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża Zgodę na zbieranie i przetwarzanie Danych jego dotyczących na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.