Fabryka Robotów

Regulamin

REGULAMIN SERWISU FABRYKAROBOTOW.PL

§1. [OPIS SERWISU]

 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom umożliwiane jest głównie zainicjowanie i przejście procesu, w ramach którego Użytkownicy dokonają, w zakresie dostarczonych przez Serwis modułów, skonfigurowania lub wygenerowania Robota, umożliwiającego korzystanie z Funkcjonalności.
 2. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW]

 1. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu lub Funkcjonalności jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy.
 2. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.
 3. Zarówno Regulamin, Polityka Prywatności jak i Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności (w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności) są udostępnione nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia : (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne.

§3. [ZNACZENIE]

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:
  1. Administrator – FabrykaRobotów.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestrowym przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: 60-141), NIP: 7792381606, Regon: 301549948, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365731, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Administratora biuro obsługi Użytkowników, stanowiące biuro Projektu i mieszczące się w Poznaniu przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: 60-141) e-mail: bok@fabrykarobotow.pl;
  3. Centrum Rozliczeniowe - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem www.payu.pl, administrowana przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu NIP: 7792308495, KRS 0000274399;
  4. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  5. Dobra - dobra osobiste w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  6. Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;
  7. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta;
  8. Działanie - działanie, w ramach którego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkursy na projekty związane z wprowadzaniem na rynek e-usług oraz produktów cyfrowych (w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej);
  9. Funkcjonalność - funkcjonalności dostarczane w ramach Serwisu przez Robota, tj. w szczególności możliwość: (a) przekazywania informacji na temat prognozy pogody, sportu, notowań list przebojów, notowań giełdowych, notowań rynku pieniężnego, a także wiadomości RSS; (b) przeglądania statusów znajomych i ustawiania własnego statusu, szybkiej publikacji zdjęć, otrzymywania informacji o nowych zaproszeniach – dla portalu społecznościowego Facebook; (c) wgrywania zdjęć do profilu – dla portalu społecznościowego Nasza-klasa; (d) wgrywania zdjęć do profilu oraz publikacji powiadomień Użytkownika lub prezentacji albumów Użytkownika – dla portalu społecznościowego Fotka; (e) szybkiej aktualizacji statusu Użytkownika oraz przeglądania wpisów (tweetów) znajomych, odpowiedzi oraz wiadomości bezpośrednich – dla portalu społecznościowego Twitter; (f) wgrywania oraz przeglądania zdjęć Użytkownika - dla portalu Flickr; (g) edycji zdjęć oraz wysyłania zdjęć przez MMS; (h) jednorazowego bądź powtarzalnego przypominania o zadaniach wskazanych przez Użytkownika; (i) zarządzania czasem Użytkownika; (j) notowania i archiwizowania notatek Użytkownika; (k) wyszukiwania plików i informacji w sieci Internet; (k) odbywania kursów języków obcych, w tym w szczególności możliwość tłumaczenia określonych zwrotów, rozwiązywania testów oraz zadań; (l) korzystania z tablic, w tym: matematycznych, chemicznych i historycznych; (ł) dostępu do cytatów dnia; (m) odbywania kursów umiejętności, w tym m.in. obsługi programów Adobe Photoshop bądź Adobe Flash; (n) odtwarzania radia internetowego, filmów z portalu Youtube, plików mp3, przeglądania zdjęć; (o) dostępu do programu TV, horoskopu, dowcipów, programu określającego lokalizację z lub spoza Terytorium (webcam); (ó) dostępu do gier;
  10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Konto - konto w Serwisie;
  12. Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;
  13. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;
  14. Projekt - projekt Administratora pn. „Fabryka Robotów – e-usługa umożliwiająca stworzenie osobistego robota o charakterze informacyjno-rozrywkowym”, realizowany w ramach Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej;
  15. Regulamin - niniejszy regulamin;
  16. Reklamacja – żądanie skierowane przez Użytkownika Zarejestrowanego do Administratora dotyczące błędów w funkcjonowaniu Serwisu, niezgodności z Umową, a także innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, o którym mowa w § 14 Regulaminu;
  17. Robot – aplikacja instalowana na Urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Funkcjonalności;
  18. Serwis - witryna internetowa Administratora, funkcjonująca pod nazwą domenową: fabrykarobotow.pl;
  19. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;
  20. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;
  21. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  22. Treści - wszelkie materiały, niezależnie od ich formy lub charakteru, które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników przy wykorzystaniu Robota i nie zostały zamieszczone w Serwisie, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje, materiały a także dane, wzory, analizy bądź zestawienia;
  23. Umowa - umowa o świadczenie Usług;
  24. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;
  25. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;
  26. Użytkownik - podmiot, który korzysta z Serwisu;
  27. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;
  28. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Administratora:
   1. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych:
    1. przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Mozilla Firefox 14 lub wyższa, Opera 12 lub wyższa, Safari 5.1.7. lub wyższa, Google Chrome 20 lub wyższa;
    2. włączona obsługa języka JavaScript;
    3. włączona obsługa tzw. ciasteczek (cookies);
    4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player.
   2. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html;
   3. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.
   4. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail).
   5. Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
  29. Zawartość - wszelkie materiały umieszczone w Serwisie, pochodzące wyłącznie od Administratora, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje, a także dane, wzory, analizy oraz zestawienia;
  30. Zgoda - oświadczenie woli wyrażające zgodę (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności) oraz na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora;
  31. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Administratora lub jego elementy), oprogramowanie, sieci komputerowe (w tym System Administratora lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe;
  32. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu;
 2. Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej", jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
 3. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.
 4. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

§4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

 1. Korzystanie z Robota jest równoznaczne z korzystaniem z Serwisu.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne materiały składające się na Zawartość były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość dostarczana jest jedynie w celach informacyjnych, za wyjątkiem Zawartości, których zamieszczenie jest wymagalne bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie pochodzące od nich Treści.
 4. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do materiałów składających się na bądź będących elementem przesyłanych, przekazywanych lub udostępnianych przez nich Treści - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże materiałów.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkowników Treści o charakterze bezprawnym.
 6. Administrator nie wykonuje jakichkolwiek operacji na Treściach, jak również nie decyduje o celach czy środkach wykonywania takich operacji.
 7. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Administratora lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Administrator nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.
 8. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych.

§5. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

§6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

 1. Uprawnionym do Znaków jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.
 2. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Administratora w celu korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Robota jedynie poprzez Serwis. W szczególności zabronione jest kopiowanie lub uzyskiwanie dostępu do Robota w jakikolwiek inny sposób, aniżeli poprzez Serwis.
 4. Użytkownik powinien pobierać Zawartość z Serwisu w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków, a jeżeli Regulamin lub Dodatkowe warunki tak stanowią, jedynie przy wykorzystaniu Konta.

§7. [OPŁATY]

 1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu uzyskania dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (zawierającymi również cennik, określający wskazane opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.
 2. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.
 3. Rozliczenia transakcji obejmujące płatności dokonywane przy użyciu karty płatniczej, w drodze przelewów internetowych bądź SMS przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego.

§8. [KONTO]

 1. Użytkownicy mogą korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: imię i nazwisko (login), adres e-mail. Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu tych podmiotów, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu.
 3. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.
 4. Z tytułu założenia Konta Administrator nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto.
 5. Administrator rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Administratorowi przez Użytkownika wymaganych przez Administratora informacji lub dokumentów.
 6. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (odpowiednio): a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu c) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Administrator uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza Prawa lub Dobra Administratora, innych Użytkowników, bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.
 8. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.
 9. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za: (a) utrzymanie w tajemnicy danych, udostępnionych uprzednio Użytkownikowi, dotyczących jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz (c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.

§9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Administrator szanuje prywatność Użytkowników, Dane oraz Dobra i pragnie je chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu materiały dotyczące Użytkowników, w tym Dane.

§10. [ZABEZPIECZENIE PRZEZ NIE-KONSUMENTÓW]

 1. Użytkownicy zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Administratora jak również jego pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli oraz dostawców przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź Praw) innych Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Administratora, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Administratorem, zgodnie z wnioskiem Administratora, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

§11. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW]

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości, Treści i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Wszelka Zawartość jest pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§12. [CHARAKTER INFORMACJI]

Serwis oraz Zawartość mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie odzwierciedlać wiernie stanu faktycznego.

§13. [NARUSZENIA]

 1. Administrator szanuje Prawa oraz Dobra innych i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku Prawom oraz Dobrom Administratora, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących im Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia tego faktu do Administratora - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.
 3. Dla ułatwienia Administratorowi reakcji na ewentualne naruszenia, Administrator zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: (a) precyzyjne oznaczenie osoby, której przysługują Prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa lub Dobra; (b) precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z Praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów; (c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); (d) dane kontaktowe zgłaszającego; (e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw oraz Dóbr, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Administratorowi lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z Praw lub Dóbr jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu Prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

§14. [REKLAMACJE]

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; (b) określenie przedmiotu Reklamacji oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających Reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) datę zawarcia Umowy; (e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia; (f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; (g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku Reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona Reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie Reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 5. Administrator udziela odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej Reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania Reklamacji w całości lub części.

§15. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Administratora woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.
 2. Z momentem rozwiązania Umowy: (a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta); (b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; (c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu - przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier hazardowych.

§16. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.
 2. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Administratora oraz zabezpieczenia Administratora w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 4. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.